Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

O projekcie

Szczegóły

"Na swoim najlepiej II edycja"

 

Projekt realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 6.2 w województwie świętokrzyskim) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Konkurs A1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Realizacja projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany w okresie 01.07.2012 - 31.01.2014.

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla 45 (w tym 27 kobiet) mieszkańców woj. świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

  1. Uczestnicy projektu.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, spełniająca łącznie wymogi (a i b):

a) długotrwale bezrobotna – (osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania staż u i przygotowania zawodowego dorosłych),

b)- do 25 roku życia – (osoba która do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyła 25 roku życia), zamieszkałych (w rozumieniu K. Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, planujących zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i lub zwierzęcą.

 

W procesie Rekrutacji, spośród kandydatów do projektu zostanie wybranych docelowo 45 jego uczestników, w tym 27 kobiet oraz 18 mężczyzn.

 

Z udziału w projekcie wyłączeniu podlegają osoby:

- zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby określone w § 4 Regulaminu Rekrutacji do projektu „Na swoim najlepiej II edycja.

 

  1. Przewidywane wsparcie.

- wsparcie szkoleniowo doradcze: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- wsparcie finansowe:

a) środki finansowe do wysokości 40 tys. zł dla 30 uczestników projektu, ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

b) wsparcie pomostowe podstawowe obejmujące:

1) finansowe wsparcie w wysokości 1 500,00 zł dla 30 uczestników projektu,

2) indywidualne doradztwo – pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Udzielane przez okres pierwszych sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wypłacane w miesięcznych ratach

c) wsparcie pomostowe przedłużone obejmujące:

1) finansowe wsparcie w wysokości 1 500,00 zł dla 8 uczestników projektu,

2) indywidualne doradztwo.

Udzielane przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Łącznie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Wsparcie pomostowe może zostać przyznane uczestnikowi projektu pod warunkiem przyznania mu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Uczestnicy objęci wsparciem szkoleniowo doradczym otrzymują zwrot kosztów dojazdu, catering oraz materiały szkoleniowe-doradcze.

 

"Załóż własną firmę – Na swoim najlepiej II edycja !!!"