Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

22.07.2013

Szczegóły

INFORMACJA O TERMINIE NABORU

 

„WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO”

Wnioski należy składać w biurze Projektu: Kielce, ul. Wesoła 51 (I piętro - pokój 127) 

w nieprzekraczalnym terminie:

od 22.07.2013 do 12.08.2013

w godzinach: 1000 – 1600

 

„Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” należy złożyć w II egzemplarzach w teczkach zawieszkowych.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

FORMULARZE:

1.                     FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO;

2.                     FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.