Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

05.03.2013

Szczegóły

 

ostateczna lista rankingowa uczestników projektu „Na swoim najlepiej II edycja”

zakwalifikowanych do otrzymania dotacji !

Lp.

INDYWIDUALNY NUMER UCZESTNIKA PROJEKTU

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

1

3/I-II/BP/2013

94,5

2

1/I-II/BP/2013

91

3

4/I-II/BP/2013

88

4

10/I-II/BP/2013

84,5

5

9/I-II/BP/2013

84

6

18/I-II/BP/2013

82,5

7

14/I-II/BP/2013

82

8

5/III/BP/2013

82

9

12/I-II/BP/2013

81,5

10

17/I-II/BP/2013

81

11

13/III/BP/2013

80,5

12

22/I-II/BP/2013

79,5

13

10/III/BP/2013

79,5

14

5/I-II/BP/2013

79

15

1/III/BP/2013

78,5

16

16/I-II/BP/2013

78,5

17

26/I-II/BP/2013

76,5

18

9/III/BP/2013

76

19

8/I-II/BP/2013

75

20

11/III/BP/2013

74,5

21

19/I-II/BP/2013

74

22

21/I-II/BP/2013

72

23

14/III/BP/2013

71,5

24

2/III/BP/2013

71

25

23/I-II/BP/2013

68,5

26

8/III/BP/2013

68,5

27

6/I-II/BP/2013

68

28

6/III/BP/2013

68

29

11/I-II/BP/2013

68

30

15/III/BP/2013

68

 

TRYB DALSZEGO POSTĘPOWANIA REGULUJE § 1, PKT. 19, 20 i 21 „REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.


 

ostateczna lista rankingowa uczestników projektu „Na swoim najlepiej II edycja”

niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji !

 

Lp.

INDYWIDUALNY NUMER UCZESTNIKA PROJEKTU

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

1

27/I-II/BP/2013

67,5

2

7/I-II/BP/2013

65

3

4/III/BP/2013

64,50

4

3/III/BP/2013

63

5

20/I-II/BP/2013

62

6

7/III/BP/2013

61,5

7

12/III/BP/2013

60

8

13/I-II/BP/2013

59,5

9

2/I-II/BP/2013

59,5

10

25/I-II/BP/2013

57,5

11

15/I-II/BP/2013

56

12

24/I-II/BP/2013

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ZGODNIE Z § 1, PKT. 17 „REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:


17.      O wynikach powtórnej oceny biznesplanu uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie (odbiór osobisty lub listownie). Powtórna ocena biznesplanu jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

 


 

WYNIKI POWTÓRNEJ OCENY BIZNES PLANU

PROJEKT „NA SWOIM NAJLEPIEJ II EDYCJA”

Lp.

INDYWIDUALNY NUMER UCZESTNIKA PROJEKTU

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

1

27/I-II/BP/2013

67,5

2

7/I-II/BP/2013

65

3

4/III/BP/2013

64,5

4

3/III/BP/2013

63

5

20/I-II/BP/2013

62

6

7/III/BP/2013

61,5

7

12/III/BP/2013

60

8

24/I-II/BP/2013

54

 

ZGODNIE Z § 1, UST. 17 „REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:


17.      Powtórna ocena biznesplanu jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

18.02.2013

Szczegóły

lista rankingowa uczestników projektu „Na swoim najlepiej II edycja”

 wstępnie zakwalifikowanych do otrzymania dotacji !

 

Lp.

INDYWIDUALNY NUMER UCZESTNIKA PROJEKTU

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

1

3/I-II/BP/2013

94,5

2

1/I-II/BP/2013

91

3

4/I-II/BP/2013

88

4

10/I-II/BP/2013

84,5

5

9/I-II/BP/2013

84

6

18/I-II/BP/2013

82,5

7

14/I-II/BP/2013

82

8

5/III/BP/2013

82

9

12/I-II/BP/2013

81,5

10

17/I-II/BP/2013

81

11

13/III/BP/2013

80,5

12

22/I-II/BP/2013

79,5

13

10/III/BP/2013

79,5

14

5/I-II/BP/2013

79

15

1/III/BP/2013

78,5

16

16/I-II/BP/2013

78,5

17

26/I-II/BP/2013

76,5

18

9/III/BP/2013

76

19

8/I-II/BP/2013

75

20

11/III/BP/2013

74,5

21

19/I-II/BP/2013

74

22

21/I-II/BP/2013

72

23

14/III/BP/2013

71,5

24

2/III/BP/2013

71

25

23/I-II/BP/2013

68,5

26

8/III/BP/2013

68,5

27

6/I-II/BP/2013

68

28

6/III/BP/2013

68

29

11/I-II/BP/2013

68

30

15/III/BP/2013

68

 

TRYB DALSZEGO POSTĘPOWANIA REGULUJE § 1, PKT. 18 i 19 „REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

18.02.2013

Szczegóły

lista rankingowa uczestników projektu „Na swoim najlepiej II edycja”

 wstępnie niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji !

 

Lp.

INDYWIDUALNY NUMER UCZESTNIKA PROJEKTU

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

1

27/I-II/BP/2013

66,5

2

7/I-II/BP/2013

66

3

4/III/BP/2013

63,5

4

3/III/BP/2013

63

5

20/I-II/BP/2013

63

6

12/III/BP/2013

60

7

13/I-II/BP/2013

59,5

8

2/I-II/BP/2013

59,5

9

7/III/BP/2013

59

10

25/I-II/BP/2013

57,5

11

15/I-II/BP/2013

56

12

24/I-II/BP/2013

55

  

ZGODNIE Z § 1, PKT. 14 i 15 „REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:


14.      Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia do Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o. o wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

 

15.      Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej 5 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku.

23.01.2013

Szczegóły

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW !!!

DOTYCZY UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

W RAMACH

TURY III i IV

(ZAINTERESOWANYM ZOSTANIE PRZEKAZANA INFORMACJA)

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego, w dniu 22.01.2013 informujemy iż  biznes plany należy składać w biurze Projektu:

 

Kielce, ul. Wesoła 51 (I piętro - pokój 127); telefon: (41) 34 07 297; 512 511 192

w nieprzekraczalnym terminie:

od 23.01.2013 do 06.02.2013

w godzinach  1000 – 1700, od poniedziałku do piątku

 

Biznes plany składa się w II jednobrzmiących egzemplarzach w teczkach zawieszkowych. W wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

Szczegółowe zasady/informacje określone są w dokumencie:

 pdfZasady składania biznes planów do oceny.

 

Informacji udziela również biuro projektu !